reede, september 30, 2005

OOoo! ma olen nii vapper! Oh! I am so brave! I am Braveheart !

Minu majas ähvardas üks mees ennast õhku lasta.
A man threatened to blow himself up in my house.
See oli vist mingi esimese korruse korter.
It was some apartement on the first floor.
Mina ei kuulnud mitte kui midagi.
I was totally clueless.
üks majanaaber helistas ja küsis, kas nüüd juba lastakse majja.
a woman living in the same house called to inquire if people are allowed back in.
Siis vaatasin välja, eriüksus ja politsei ja tuletõrje jooksid ringi, aga läksin tagasi sisse :-() keegi ei koputanud varem mu uksele ja ei pöörand ka mu ukseavasse ilmunud ninale tähelepanu.
The I looked out, special unit and police and fire squad ran about, but I went back in, because nobody had knoked on my door before and they didn´t pay attention to my curious nose between the outer door.
nüüd saan vähemalt öelda et ma olen oma magistritööle nii kohutavalt pühendunud, et isegi pommiähvardus ei aja mind arvuti tagant minema.
Now at least I can say I am so dedicated to my master thesis even a bomb threat doesn´t make me leave the computer.
see mees viidi hullumajja ja uudistes nimetati teda suitsiiditerroristiks.
The guy was taken to the psych and they called him a suicide terrorist in the news.
tore maa meil.
Nice country :-))

kolmapäev, september 28, 2005

Kõigile t...nahkadele kes jätavad kahtalste linkidega kommentaare!
To all fuckerheads who leave comments with suspicious links!
Ma leian teie arvuti, hävitan teie kõvaketta ja lasen teie koduloomad ära varastada kui te veel nii teete.
I AM going to find your computewr, destroy the hard drive and steale your pets if you do that again.
Kõigile ülejäänutele ikka edasi tere tulemast.
To the rest - welcome.
Päeva mõte : kalade iseloom. Miks nähakse säga alati kui keskea kriisi läbi teinud ekstsentrikust 50 -aastast vana peeru? kas ainult sellepärast, et tal on vuntsid? ja miks mõni inimene räägib nagu kirjutusmasin?
Thought of the day: the character of fish. Why is wels always seen as a 50 -year -or- more -old eccentric old fart who´s been through midlife crisis? Only because it has moustache? And why do some people talk like typewriters?

pühapäev, september 25, 2005

Kultuur on tühjus.
Culture is emptyness.
Mõelge sellele.
Think about it.
- ma mõtlesin, mis nüüd?
- did that, now what?
väga diip.
deep.

reede, september 23, 2005

Njah.
umbes täpselt ligikaudu 196.
Approximately about 196, precicely.
Või midagi siukest.
Or something.

kolmapäev, september 21, 2005

Hundu loeb ikka veel oma käsitöövärke üle...
still counting my craft items....
Hundu läheb homme esimesse klassi. Oh kooliaeg oh kooliaeg. Hundu arvutada mitte oskama 185 ja 245. suur vahe.SUUR.
Hundu goes to pre school. oh the dear old school - time. Can count Hundu not. 185 and 245 BIG difference. Big.
ärge enam oodake seda numbrit. kui tõesti teada tahate tulge lugege ise üle ja öelge mulle ka. 1, 2 , 3 , 25, 111.
don´t wait for me to announce the number. come and calculate. and tell me aussi, won´t ya`? one, two, twelve, 25, one - eleven. Äbrrrr.

teisipäev, september 20, 2005

pärast seda jubedat nädalavahetust taas argiste asjade juurde.
Back to Earth after all the horrible things of this weekend.
Laupäeval peab juba enam - vähem struktureeritud töö ette näitama.
On saturday a more - or - less structured writings has to be ready to be shown.
Õnneks selgus et pikkus ei ole siiski selline tere ja eadaega nagu esialgu öeldi, võin isegi juurde kirjutada. sest nüüd nagu alles head mõtted tulevad, kui oma kollektsiooni uuesti üle vaatasin.
Luckily enough the lenght of the thesis isn´t the kind of hello -and-to -go like they first announced, I can even write some more. For now that I´ve reviewed my collection the good thoughts keep popping up.
Mul on kokku ca. 350 eset ( tegelt läks lugemine sassi....)
I have more than 350 things ( I lost count...)
Öelge nüüd siis.
So come on.
Ossaaa.....
Wow....
aga kui numbreid ei tunne ei saa vist oma muuseumi hästi luua? ei, ok, ma loen uuesti ( ehk saan rohkem?!)
But without knowing how to count I guess establishing my own museum once is out of the question? All righty then, I´ll start over ( maybe I get more ?!)
Eks ma annan teada...
I´ll let you know...

pühapäev, september 18, 2005

reede, september 16, 2005

Mis imelik Ilm!

what a weird weather!

kaks mintsa tagasi sadas oavarrest, külm, tuul ulus. läksin kööki teed tegema, hambad plagisesid. nüüd päike jõllitab aknast sisse nagu poleks midagi olnud eks ole.
two minutes ago it was pouring rain, cold, wuthering wind. I went to the kitchen to make some tea, teeth shaking. now the Sun stares at me like there never was any rain.

Tegelikult ma ei tahtnud rääkida ilmast vaid hoopis Ilmasilmajast.
Truthfully I didn´t want to chit - chat about the weather, but instead about Ilmasilmaja. it can hardly be translated... hmm... Eye - Around - The - World? No....
Ilm tähendab eesti keeles ju nii maailma kui elu ümberringi kui õhku ja taevast kui ka ilma kui nähtust... ja veel üht - teist. Ilmaelu on imelik.
"Ilm" in estonian is not just The World ( maailm , maa=Earth & ilm=air) but also life around us, air and sky, and the weather... and all sorts of things. Way of the world is strange.
Ilm on maailm ja silm ... silm on see millest terve maailm peegeldub. Ilm on silmas
"Ilm" is the world in all it´s glory and the eye is what reflects the world. world is in the eye ( Ilm - silm.)
Ilmasilmamine tuli mul meelde seoses lugupidamisega. Lugude pidamisega, ja asjade lugude meelespidamisega.
Eye -On -The- World came to mind in connection with respect. " Lugupidamine" - in estonian "lugu" is story and " Pidama" is " to keep". Keeping the stories. Keeping in mind and remembering the stories of things.
Kui asjast lugu ei peeta, siis kaob ta lugu ära.
If you don´t respect something, it´s story will get lost.
Öeldakse ka, kui miski pole tähtis, et " sest pole lugu."
People say, when something is unimportant " there´s nothing to it, " or there is no story to it.
Mikk Sarv, tegelik Ilmasilmaja, kes vastavat mõlgutust kirjutab Ilm.ee´s, kellest mina väga lugu pean ( tegelikult see ongi osalt tema lugu mis ma siin edasi annan), räägib, et lugude meeles pidamisega me tähistame - sündmusi, iseendid, asju. Mida tähistatakse, see on tähtis.
Mikk Sarv, the real Eye - On - The - World, who writes a column Ilmasilmaja in www.ilm.ee and whome I respect ( the story I am telling you is partly his ) says that keeping the stories we celebrate the World, ourselves and things. "tähistama" in estonian is " to celebrate, to mark", and what is celebrated, is important - we say " tähtis" .
Mul on kodus asju, mille lugu enne minu juurde jõudmist ma ei tea, võin ainult aimata. aga ma pean neist sellegipoolest lugu. Mis lugu siis? Ma ei oska öelda... see et nad olid ja ma neid silmasin. Silmata, mis ilmas imelist, sellest algabki lugupidamine.
At home I have things which stories are hidden from me. I still respect them. What kind of story have they got that I must keep? Can´t say... that they were and I layd my eye on them. To have and eye on everything, that is special in the world, there comes the respect.
Pagan see on midagi mida lihtsalt ei ole võimalik muul moel kui eesti keeles selgitada. kuskil ei ole need väljendid nii tabavad.
This is something that is very hard to explain in any other language than estonian.

las see ilm siis olla imelik.
so let the weather be weird.

P.S. sajab taas, panid tähele?
P.S. now it´s raining again, did you notice?

teisipäev, september 13, 2005

Nõid Fatamorgana: " See siin on nähtamatu võlujuuksenõel. Näete?!"
Fatamorgana The Witch: " This is an invisible magic hair pin. See?!"
Pantalone, tobuke: " see on Torino juuksenõel!"
Pantalone, fool: "It´s a Torino hair pin!"
Nõid Fatamorgana: " Mul ükskõik kelle oma ta on, peaasi et ta tuvikeseks muudab."
Fatamorgana The Witch: "I don´t care whose it is, as long as it turns people into a dove!"
( "Armastus Kolma Apelsini Vastu, Ugala, 1994 )
( Love Towards Three Oranges, Ugala theatre, 1994)

See tuli mulle meelde kui keegi küsis ühel netiküljel monofilament niidi ehk siis nähtamatu õmblusniidi kohta.
This is what a conversation about monophilament thread or the invisible sewing thread on a crafts net page reminded me of.
Jummel, juba mõte nähtamatust niidist paneb ometi vägisi fantaseerima. Aga mingi ratsionalist kohe haukus mu peale, et teravmeelisteda võin ajalehekommentaarides. On ikka tõsine tädi. Kuri Nõelaema.
Gosh, even the thought about an invisible thread just MAKES you fantasize, doesn´t it? But some strickt rationalist bitch said right away I should keep my jokes in newspaper comments. What a serious Evil Needlemother.
Käsitöömaailma on ometi alati saatnud legendid. Kuiv loogika ja Au Tööle valitses ühel teisel ajastul....
The world of crafts has always been surrounded by legends and curious beliefs. Dry logic and Honor To Work was a different era not long ago...
Minu meelest on nii super, et praegusel ajal on tõesti võimalik välja mõelda asju, mis ennemuiste ainult muinasjuttudes eksisteerisid.
In my opinion it is swell that we can today see and touch things that Once Upon A Time only existed in fairy tales.
Mina tahan selles suhtes olla pigem Pantalone kui Fatamorgana.
In that matter I want to be a Pantalone rather than a Fatamorgana.

" See on nähtamatu Milano õmblusniit. Näete? "
" This is an invisible Milano sewing thread. See?!"
" Noo, jah, nüüd juba natukene nagu näen..."
" Well, O.K., I sort of see it now a little bit..."
"Te ei saa seda näha, see on nähtamatu!"
" You CAN`T see it, it´s INVISIBLE!!!"
( Parafraseering kolmest apelsinist Hundu esituses.)
( Paraphrase of The Three Oranges a la Hundu.)


laupäev, september 10, 2005

Uus blog? Või mitte?

Ma juurdlen, kas ma peaks looma Heimtali Muuseumile ja Rahvakunsti Õppebaasile oma blogi. Või mitte.
I am pondering upon the matter of whether I should create a separate blog already for the matters concerning the Museum and The Folk Art Study Base. Or not.
Kindlasti peaks ju teiste asjaosalistega nõu pidama? Või mitte ? kuna nad nagunii ei jaga internetiasjandusest tuhkagi. Või teavad?
I must cunsult others that are involved, no question. Or not? regarding their lacking knowledge of the internet world. Or do they?
jessas ma juba meenutan piimamees Tevjet...
Gosh, I start resembling Tevje the Milkman...
Nad võivad ükspäev ju ise parema, kallima ja " lõikamata" kusagilt tellida ziljoni -miljoni eest.
They can, if they desire so, order a Bigger, Better and " Uncut " website from some place for a few zillions.
Mina teeks lihtsalt kroonika. Kui see kaubamärk pole just kinni.
I would make a mare chronicle. If that trade mark isn´t taken.

reede, september 09, 2005

muudetud foto. modified photo.


Image hosted by Photobucket.com
kuivõrd edukalt ikka saab blogis luua ka asjadele lugusid!
How successfully the stories can be created for things in blogs!
võtame näiteks silmuskudumisblogid.
Lets take knitting blogs for example.
Kes võiks jääda ükskõikseks kudumismeistri kirjeldusele oma tööprotsessist: valis hoolega lõngu, värvis neid, hakkas kuduma, avastas vea, harutas, kudus edasi, leidis kiftima mustri, harutas taas, lõpuks sai kampsun valmis... kõik imetlesid... siis pandi kampsun pessu ja kõik värvid läksid laiali.
Who can be indifferent towards a knitter´s description of how she worked: picked the yarns with care, dyed them, started to knit, discovered a mistake, disentangled , knitted on, found a better pattern and started over, then finished. everyone marveled it, then she put the sweater in water to wash it... and the colours all mixed into a blur.
Aga see eristab asjaarmastajat ja meistrit: meister on valmis riskima, katsema, ka hävitama oma tööd, et jõuda täiuslikkuseni. Ilma selleta sünnivad niisugused esemed mida keegi ei taha , soss -sepa -tööd. ülilaiad ja ülilühikesed kampsunid näiteks.
But that´s where the line can be drawn between a Master and a hobby -craftsman. The Master is prepared to risk, experiment, even destroy his work to get a better , perfect result. Without taking a chance of failing, by ignoring their lacking skills and the mistakes made, people create things that end up unwanted . For example, very short and wide sweaters....
Ent ka nässuläinud ja hävitatud tööl on oma lugu.Anghiari lahiong näiteks ( Da Vinci).
But even a messed up and destroyed work has it´s story. for example the battle of Anghiari by Leonardo Da Vinci.
blogides jäävad meelde just sellised kirjeldused, kus töö on lõpuks nässu läinud. need on lihtsalt värvikamad.
In weblogs the stories that stick to your mind are the ones about messed - up creations. those stories are more colourful.

neljapäev, september 08, 2005

Tulin just Rahvakunsti Õppetooli koosolekult. Seal oli üheks oluliseks küsimuseks akrediteerimiskomisjoni nõutav nimemuutus erialal. enne oli ta Rahvakunst Ja Kultuurantropoloogia. Soovitati Kunsti ja Kultuuriõpingud. Ma ei arva et see oleks väga hea, samas tekivad eesti ja inglise mõistete ümberpanemisel nii tõlke - kui tõlgendusprobleemid.
I just came from a meeting of the Chair of Folk Arts ( Estonian Academy of Arts ). There was a question of changing the name ( suggested by international acrediting committee). It is for now The Chair of Folk Art and Cultural Anthropology. They suggested Arts and Culture studies. I don´t think it is very good yet searching for different solutions and the right words both in estonian and in english creates a lot of problems both in translation and interpretation.
nagu näiteks Käsitöö. seda ei saa tõlkida ainult " crafts" või "handicraft" või " applied art" või "rural Craft" või misasi see on? kas etnograafiline kunst ennemuiste või nüüd ja siin? kas maakäsitöö või linlik? Omamaine või ka imporditud?
Does the word "rahvakunst" mean crafts in general, heriatge crafts ethnographic art ( from the past or from the present?) or crafts from the countryside? Or from the city? Native or imported?
Minu meelest sõna " crafts " tõlgendused on inglise keeles palju rohkem läbi mõeldud. sa mitte ei müüa lihtsalt seda eset mida sa oma käte osavuse abil teed, vaid just põhiline on OSKUS seda teha ja siis ese.
In english language the word " craft" and its interpretations have been more thouroughly discussed and cleared from malinformation. It is not the thing you make with the skills of your hand, but the art of mastering a technique.

veel mõtteid: kuidas balansseerida oskuste säilitamise ja nende omamise mõttekuse vahel? Kõik ei mahu ju midagi tootma ja müüma.
And more thoughts it arouses: how to balance between conservation of skills and the need for them? not all taht master some craft can make money from it. the market will be full some day.
kas turg reguleerib end sedavõrd ise, et tugevamad esile tõuseks, aga nõnda et turule mitte mahtujad oskustest siiski kinni peaks, kasvõi harrastajatena?
does the market regulate itself enough so, that the stronger masters stand out but people with skills who don´t find a niche on the market won´t completely give up their craft, even as a hobby or passtime?

Kolmandaks: kuidas teha selgeks vana kooli meistritele, et teadmiste ja oskuste vahetamise ja omandamise kanalid on muutunud? ( vt. lõik infoökoloogia) Vana kooli omad kardavad nt. interneti matrix - lahendust. noored ja uued õppijad elavad osalt digitaevas, osalt on lihtsalt segaduses.
Third thought: how to explain to old school craftsmen that the process of exchangeing of knowledge and skills has changed ( see informational ecology ) the old masters are afraid that internet will soon go into the matrix - phase, the young live with the idea of digital heaven or total confusion.
aga igapäevase mitte raha teenimiseks mõeldud harrastusena saavad käsitööoskused püsida vaid siis kui info on väga kiiresti ja lihtsalt kättesaadav. ja seda on ta internetis....
but the crafts skills remain a non- profitable every - day - hobby only if the teachings, the knowledge can be found and used quickly and easily. and in internet it is....

Veel käsin ma vaatamas Charlie ja Sokolaadivabriku filmi. Ka Willy Wonka on seal omamoodi .... öelda, meister.
Also, yesterday I went to see Charlie And The Chokolate Factory. Willy Wonka there is also , say , a master, craftsman.
Ja ka temal on probleem . Temalt varastati nippe ja kasutati tema erakordseid oskusi luua imetabaseid maiustusi ära võõraste poolt. Ja ta saatis kõik Võõrad minema ning sulgus endasse.
And he has a very familiar problem: some strangers stole his ideas, his recipes - that is, his unique skills to create miraculous sweets. And he sent everyone away , shut himself from the world.
Kui lapsed ja nende vanemad vabrikusse tulid ei mõistnud nad, mis on nii mõnegi Willy leiutise taga. MIKS on see vajalik? Ainult Charlie teadis: maiustuste maailm ei pea olema mõistuspärane.
When children and their parent came to the factory, some of them didn´t understand, WHY? what is behind his inventions? what is it for? Only Charlie knew: the world of chocolate doesn´t have to have any reasonable explanation.
Võibolla käib see kõigi imeliste oskuste kohta: ei ole vaja küsida, miks? Lihtsalt on nii imeline kui keegi suudab midagi säärast teha.
Maybe the same goes about every wonderful skill/ craft. You don´t need to ask, why? It´s just so wonderful someone CAN.
aga Willy mure oli ka: kes jätkab? kes läheb sama teed? kes suudaks ja oskaks siit edasi minna. Meister, kes vajab õpilast. erinevalt filmimeistri Tim Burtoni pisut sarnase probleemiga Edward Kääräest, siin filmis see õpilane leiti.
But Willy´s trouble was also: who will go on? Who is capable and willing to continue what he has been doing? The master needed a student. Unlike in Edward Scissorhands, where the Inventor died and couldn´t finish his work, Willy finds this student .
Ent ta osutub ka ise õpilaseks, sest ta on... noh, pisut ajast maha jäänud. Endassesulgumine on jätnud ta ilma nii infost, kontaktidest kui suhtlemisoskusest.
But Willy turns out to be a student himself, for he is... welll.... a bit behind in lessons. Closing into his world has left him without a lot of information, contacts and communication skills.
Veelkord tõestab see, et sa ei saa sõita hobusega üle mere. sa pead käima ajaga kaasas, isegi kui toetud oma põhitegevuses traditsioonidele. Willy sai Charlielt tiivad. ta avas end.
It proves again you can´t think you´ll ride over the sea with a horse. You´ve got to be up to date. Willy got wings from Charlie. He opened up to the new world.
perekonna teema on hoopis teine...see kuulub teistesse päevikutesse.
The family subject is a matter of other diaries.

pühapäev, september 04, 2005


Nüüd siis on möödas üks rahvuslikus laadis pulm, mida ma korraldada aitasin.
So now a national - style wedding has taken place which I, too, helped to arrange.
Abiellujaiks mu peaaegu juba meie endi peresse adopteeritud sõbranna Diana ja tema peigmees Andres.
The couple was my almost - adopted- in- my- family friend Diana and her fiance Andres.
Nad kandsid rahvariideid, järgisid hoolega igasugu rahvuslikke traditsioone, hilejm toimus pidu muuseumis, kus laudki kaetud rahvuslike toitudega nagu silgurullid, sõir, kohupiimakook, karask, hernepasteet, täidetud tomatid, keedumunad, kartulisalat ja koduõlu.
They wore folk costumes, followed all sorts of folk traditions, later on at the party in Heimtali Museum there were national dishes on the table: anchovis rolls, cottage cheese, cheese cake, boiled eggs, filled tomatoes, potatoe salad, pea mousse, barley bread and home - made beer.
Täitsa tore ja õigesse aknasse oli see pidu.
Really nice party in it´s right spot.
Ülalolev pilt on puu lõhkumisest.
the pictureabove is from chopping a log.

Ja reisusihiks oli meile Rotermann

My felted thingies on a freaky fashion show

Bubbles, Ethical Estonian Souvenir/Design Gallery Tallinn

Personality test ( the color test)

ColorQuiz.com Redfox took the free ColorQuiz.com personality test!

""Feels that nothing can upset her or phase her and..."

Click here to read the rest of the results.

Blog.tr.ee
blog.tr.ee